14-10-15

De Ekster.

Ekster XXXXXXXX  PICCA.jpg

De Ekster
 
Met zijn opvallende zwart-witte verenkleed is de ekster een van de gemakkelijkst te herkennen vogels. De vogel bouwt zijn grote nest meestal in een boom, maar er zijn ook nesten gevonden in struikgewas, op steigers, elektriciteitsmasten en zelfs op vensterbanken. Zijn kostje scharrelt hij op de grond bij elkaar en bestaat voornamelijk uit insecten en aas. 's Winters eet hij ook wel zaad (van de voertafel) en andere plantaardige bestanddelen. In het voorjaar, als hij jongen heeft, wil hij ook wel eieren en jongen van andere vogels aan zijn eigen jongen voeren, maar uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels wel gebleken dat de zangvogelpopulaties hieronder niet te lijden hebben. Zoals alle kraaiachtigen is de ekster een echte omnivoor. De ekster is niet bang om zich in de buurt van mensen te laten zien of zich te vestigen, bijvoorbeeld in tuinen; in landelijke gebieden zijn ze schuwer omdat ze een gemakkelijk doelwit vormen voor de -illegale- jacht.
Eksters vormen levenslange broedparen, net als de kauw, en ze vormen met de uitgevlogen jongen nog een tijd een gezin, maar ze leven 's zomers niet in groepen zoals de kauw vaak doet. Wel kunnen de juveniele eksters in groepen voorkomen.
Verspreiding en leefgebied
De ekster komt voor in heel Europa en een groot gedeelte van Azië. In Nederland is de ekster vrijwel overal algemeen, met naar schatting 100.000 broedparen per jaar.
 
Magpie
 
With its striking black and white plumage is the magpie one of the easiest birds to identify. The bird builds its large nest usually in a tree, but there have also been found nesting in bushes, on scaffolding, utility poles and even on windowsills. His kostje he wanders on the floor together and consists mainly of insects and carrion. In winter he also eats seeds (of the feed table) and other plant components. In the spring, when he's young, he also wants eggs and young of other birds to feed its own young, but from scientific research have now become clear that the singing bird populations do not suffer. Like all corvids the magpie is a true omnivore. The magpie is not afraid to stand in the vicinity of showing people or settle, for example in gardens; in rural areas they are more shy because they are an easy target for the -illegale- hunting.
Magpies form lifelong pairs, like the swan, and they form the fledglings one time a family, but they live in summer not in groups like the chewing often does. Be able to prevent the juvenile magpies in groups.
Distribution and habitat
The magpie is found throughout Europe and much of Asia. In the Netherlands, the magpie almost everywhere generally, with an estimated 100,000 breeding pairs per year.
 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.