10-10-15

Het groot springzaad (Impatiens noli-tangere)

Het groot spingzaad GGGGGGGG.jpg

Het groot springzaad (Impatiens noli-tangere) is een eenjarige, kruidachtige plant uit de balsemienfamilie (Balsaminaceae). De soortaanduiding noli-tangere betekent "roer me niet".
De plant wordt 30-70 cm of soms tot 100 cm hoog. De goudgele, lijnsymmetrische bloemen worden 15-35 mm lang. Het spoor is gekromd. De kroonbladen zijn paarsgewijs vergroeid. Van binnen zijn ze rood gestreept tot bruinrood gestippeld. De plant bloeit van juli tot en met augustus.
De bovenste stengelbladeren zijn meestal kleiner dan de onderste, en met 7-20 mm grote, stompe tanden.
De vrucht is een doosvrucht. Zoals gebruikelijk in dit geslacht, springen deze open bij aanraken, waarbij de zaden over een afstand van circa 3 m wegspringen.
Voorkomen
De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Midden-Europa en komt ook in België en Nederland in het wild voor, dit in tegenstelling tot een exoot als de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera).
Ze groeit in bossen, kloven en beekoevers op vochtige standplaatsen. In de bergen kan men haar tot hoogten van ongeveer 1300 m aantreffen.
In Belgie zeer zeldzaam.
 
 
The large balsam (Impatiens noli-tangere) is an annual herbaceous plant of the balsaminaceae (Balsaminaceae). The specific name noli-tangere means "stir not me."
The plant is 30-70 cm or sometimes up to 100 cm high. The golden yellow, line symmetrical flowers are 15-35 mm long. The track is curved. The petals are fused in pairs. Inside they are striped red to brownish red dotted. The plant flowers from July to August.
The upper stem leaves are usually smaller than the lower one, and with 7-20 mm wide, blunt teeth.
The fruit is a capsule. As is usual in this genus, jumping this open to the touch, wherein the seeds over a distance of approximately 3 m ejection.
Prevent
The plant is native to Central Europe and also occurs in Belgium and the Netherlands in the wild, as opposed to an exotic species like the Himalayan balsam (Impatiens glandulifera).
It grows in woods, ravines and stream banks in damp places. In the mountains you can find her at altitudes of about 1300 m.
In Belgium very rare.

De commentaren zijn gesloten.